Mai Xiang Yuan Dumplings - Show Info
Mai Xiang Yuan Dumplings
Scarfing down dozens of fried dumplings is probably not the healthiest option in Chinatown, but sometimes it's worth it.
Category: Restaurants
Latitude: 45.5083082340347
Longitude: -73.56077715754515